Algemene voorwaarden.

ALGEMEEN :

 • Op uw aanvraag bij uw huisarts of zorgtoeleiding van uw gemeente heeft u een verwijzing aangevraagd en ontvangen voor individuele ambulante (gezins)begeleiding.
 • U hebt hierbij gekozen voor AZC FOLIANT. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op om een intake afspraak te maken.
 • Tijdens de intake bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie aan de hand van de ondersteuningsvragen. Deze heeft u opgesteld met de toegangsmedewerker middels een keukentafelgesprek of met uw huisarts.
 • Afhankelijk van de toegewezen beschikking maken we afspraken voor de begeleiding en doen we een voorstel voor de frequentie en het aantal uren per begeleidingsmoment.
 • Bij overeenkomst van de begeleiding regelen we een aantal administratieve zaken, waaronder: de ondertekening van het uitgewerkte intakeformulier, algemene leveringsvoorwaarden waarin staat dat u akkoord gaat met de rapportage in Mextra (digitaal cliëntsysteem AVG) en op de hoogte bent van de klachtenregeling.
 • AZC FOLIANT werkt samen met een aantal ZZP’ers, ieder met zijn of haar eigen specialisatie. De kwaliteit van de ZZP-ers wordt getoetst middels VOG, opleiding, eventueel SKJ- of andere registraties waar nodig.

DE BEGELEIDING:

 • De begeleiding vindt plaats op locatie bij u thuis, school, werk, of een andere locatie die passend is bij de ondersteuning.
 • Tijdens de begeleiding wordt er 1 op 1 met u en/of uw kind gewerkt, afhankelijk van de ondersteuningsvragen of gezinsondersteuning.
 • Bij minderjarige kinderen is er een terugkoppeling naar ouder(s). Dit kan zijn via Mextra (digitaal cliëntvolgsysteem AVG).
 • Indien gewenst en nodig vindt halverwege het traject een tussenevaluatie plaats. Tijdens dit gesprek is het mogelijk om de begeleiding bij te stellen, maar we blijven wel binnen de eerder gestelde kaders.
  Wijken de doelen wel sterk af van wat eerder is gesteld? Dan overleggen we met de beschikbare toegangsmedewerker

BEPALINGEN VAN LEVERING ONDERSTEUNING:

 • Een afspraak afzeggen of verzetten moet minimaal 24 uur voor aanvang van de eigenlijke afspraak gebeuren.
 • Wanneer u later afmeldt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Afzeggen mag via sms, whatsapp, mail of telefoon.
 • Tijdens vakantieperiodes streeft AZC FOLIANT ernaar om de ondersteuning zoveel mogelijk te continueren, in overeenstemming met u als ouders of zorgvrager.

 VERLOOP EINDE TRAJECT:

 • In de afrondende fase bouwen we het traject in overeenstemming met u af. Blijkt dat er nieuwe ondersteuningsvragen zijn? Dan kunt u begeleiding vragen u te ondersteunen bij de aanvraag. Dit behoort echter wel minimaal 8 weken van te voren bij desbetreffende gemeente/huisarts gemeld te worden.
 • Er wordt een eindevaluatie geschreven waarin wordt omschreven of de doelen behaald zijn.
 • Wanneer het over een beschikking Jeugdwet gaat, dan moeten de gestelde doelen behaald zijn. Wanneer deze niet zijn behaald, dan gaan we tijdig met u in gesprek. We bespreken dan hoe dit vorm te geven, zodat de gestelde doelen wel behaald kunnen worden.

VERWACHTINGEN:

  • AZC FOLIANT staat voor een open, transparante en eerlijke communicatie. Dit verwachten wij ook vanuit u als zorgvrager.
  • Wij zullen u op deskundige, vakkundige en professionele wijze ondersteunen.
  • Heeft u twijfels over de wijze van ondersteuning of komt u er met uw begeleiding niet uit? Neem dan vooral eerst contact op met uw begeleider om dit te bespreken. Komt u hier niet uit dan kunt u altijd contact opnemen met Karin Martens-Foliant, 0618634251 of mail naar  info@activerendezorgcoach.nl
  • Voor het behaalde resultaat en verbetering bent u zelf verantwoordelijk. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en/of uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
  • De begeleidingsmomenten zijn altijd vertrouwelijk. Zijn er echter signalen dat de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar is, dan zal dit wel besproken worden met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
  • Mextra is het beveiligd cliëntvolgsysteem waarin wij het dossier rondom uw kind opbouwen.
  • U wordt gekoppeld in dit systeem door middel van uw email adres en telefoonnummer.
  • U krijgt een sms-melding om u aan te melden om in te loggen. Het dossier blijft 5 jaar bewaard in een beveiligde omgeving. Na het afsluiten van het traject wordt het dossier gesloten en kan alleen de beheerder vanuit Foliant in het systeem om deze bij vragen open zetten. Dit kan na sluiting dossier 1x kosteloos. Wanneer u meerdere keren iets wilt opvragen, dan zijn hier kosten aan verbonden.
  • Vanwege de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) mogen wij geen verslagen via de mail sturen. We werken met een beveiligde mail omgeving, waarin we u verslagen kunnen versturen ter informatie of ter ondertekening.
  • Dossiers worden alleen met een ondertekende toestemmingsverklaring gedeeld aan eventueel betrokken instanties. Wij beschikken over een AVG-verklaring, deze is te vinden op de website en in het digitale dossier.


Voel jij je niet fijn bij of niet tevreden over de zorg die je ontvangt? Lees hieronder welke stappen je kunt ondernemen.

Activerende Zorgcoach Foliant wil graag samen met de cliënten werken aan goede zorg. Toch kan het voorkomen dat je (tijdelijk) niet tevreden bent over de zorg die je krijgt vanuit onze organisatie. We willen die onvrede graag samen oplossen en voorkomen dat het zich herhaalt. Door er samen naar te kijken kunnen we werken naar het verbeteren van de zorg.

Welke stappen kun je zetten?

Stap 1: Een gesprek met je zorgverlener

Bespreek je gevoelens en gedachten over de zorg eerst met de persoon met wie je direct contact hebt. Als het niet lukt om er samen uit te komen of jij voelt je niet fijn bij een gesprek met deze persoon, neem dan contact op met de leidinggevende van de organisatie (gaat het over de leidinggevende van de organisatie neem dan contact op met een andere werknemer van de organisatie). Probeer met elkaar alsnog tot en oplossing te komen.

Als je eerst je vraag of ongenoegen met iemand anders wilt bespreken, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens:
Hanna Sestig- Broeders
Telnr: 0627518498
Mail: info@voegt.nl

Stap 2: Klachtenportaal ZORG:

Komen we niet samen tot een oplossing en- of behandeling van de klacht, dan kan zowel jij als klant als Activerende Zorgcoach Foliant de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. De onafhankelijke geschilleninstantie onderzoekt de situatie. Je kunt contact opnemen met Klachtenportaal ZORG via info@klachtenportaalzorg.nl, of vult op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.