Algemene Voorwaarden

 

ALGEMEEN :

 • Op uw aanvraag bij uw huisarts of zorgtoeleiding van uw gemeente heeft u een verwijzing aangevraagd en ontvangen voor individuele ambulante (gezins)begeleiding.
 • U hebt hierbij gekozen voor AZC FOLIANT. Binnen 2 werkdagen wordt er met u contact opgenomen voor het maken van een intake afspraak.
 • Tijdens de intake bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie aan de hand van de ondersteuningsvragen. Deze heeft u opgesteld met de toegangsmedewerker middels een keukentafelgesprek of met uw huisarts.
 • Afhankelijk van de toegewezen beschikking worden afspraken gemaakt voor de begeleiding en wordt er een voorstel gedaan in de frequentie en het aantal uren per begeleidingsmoment.
 • Bij overeenkomst van de begeleiding zijn er een aantal administratieve zaken die geregeld moeten worden, waaronder. het ondertekenen van het uitgewerkte intakeformulier, algemene leveringsvoorwaarden waarin staat dat u akkoord gaat met de rapportage in Mextra (digitaal cliëntsysteem AVG) en op de hoogte bent van de klachtenregeling.
 • AZC FOLIANT werkt samen met een ZZP’ers. Ieder met zijn/haar met eigen specialisatie waarin het volste vertrouwen is. De kwaliteit van de ZZP-ers wordt getoetst middels VOG, opleiding, evt SKJ of andere registraties waar nodig.

DE BEGELEIDING:

 • De begeleiding vindt plaats op locatie bij u thuis, school, werk, of een andere locatie die passend is bij de ondersteuning.
 • Tijdens de begeleiding wordt er 1 op 1 met u, uw kind gewerkt. Afhankelijk van de ondersteuningsvragen of gezinsondersteuning.
 • Bij minderjarige kinderen is er een terugkoppeling naar ouder(s). Dit kan zijn via Mextra (digitaal cliëntvolgsysteem AVG).
 • Indien gewenst en nodig zal er halverwege het traject een tussenevaluatie plaats vinden. Tijdens dit gesprek is het mogelijk om bij stellen, maar dienen deze wel in het kader te blijven van het leefgebied waarin deze besproken zijn.
  Wanneer de doelen sterk afwijken van wat eerder is gesteld zal er in overleg met de beschikbare toegangsmedewerker overlegd worden en gecommuniceerd worden. Dit ivm de doelrealisatie die u heeft gesteld met de toegangsmedewerker vanuit de gemeente.

BEPALINGEN VAN LEVERING ONDERSTEUNING:

 • Indien u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de eigenlijke afspraak te gebeuren.
 • Wanneer u later afmeldt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
 • Afzeggen mag via sms, what’s app, mail of telefonisch.
 • Tijdens vakantieperiodes streeft AZC FOLIANT ernaar om de ondersteuning zoveel mogelijk te continueren. Dit zal in overeenstemming met u als ouders of zorgvrager zijn.

 VERLOOP EINDE TRAJECT:

 • In de afrondende fase zal het traject in overeenstemming met u afgebouwd worden. Wanneer blijkt dat er nieuwe ondersteuningsvragen zijn kunt u begeleiding vragen u te ondersteunen bij de aanvraag. Dit behoort echter wel minimaal 8 weken van te voren bij desbetreffende gemeente/huisarts gemeld te worden.
 • Er wordt een eindevaluatie geschreven waarin wordt omschreven of de doelen behaald zijn.
 • Wanneer het over een beschikking Jeugdwet gaat moeten vanuit de gestelde doelen behaald zijn. Wanneer deze niet zijn behaald gaat begeleiding tijdig met u in gesprek om te bespreken hoe dit vorm te geven zodat de gestelde doelen wel behaald kunnen worden

VERWACHTINGEN:

 • AZC FOLIANT staat voor een open, transparante en eerlijke communicatie. Dit verwachten wij ook vanuit u als zorgvrager.
 • Wij zullen u op deskundige, vakkundige en professionele wijze ondersteunen vanuit.
 • Mocht u twijfels hebben of er met uw begeleiding niet uit kunnen komen in de wijze van ondersteuning, neem dat vooral eerst contact op met uw begeleider(ster) om dit te bespreken. Komt u hier niet uit dan kunt u altijd contact opnemen met K Martens-Foliant tel: 0618634251 of mail naar : info@activerendezorgcoachfoliant.nl
 • Voor het behaalde resultaat en verbetering bent u zelf verantwoordelijk. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en/of uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De begeleidingsmomenten zijn altijd vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal dit wel besproken worden met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie website: activerendezorgcoachfoliant.nl
 • Mextra is het beveiligd cliëntvolgsysteem waarin wij het dossier rondom uw kind opbouwen.
 • U wordt gekoppeld in dit systeem door middel van uw email adres en telefoonnummer.
 • U krijgt een sms melding om u aan te melden om in te loggen. Het dossier blijft 5 jaar bewaard in een beveiligde omgeving. Na afsluiten traject wordt het dossier gesloten en kan alleen de beheerder vanuit Foliant in het systeem om deze bij vragen open zetten. Dit kan na sluiting dossier 1x kosteloos. Wanneer u hier meerdere keren iets uit wil zijn hier kosten aan verbonden.
 • Vanwege de wet op de privacy mogen wij geen verslagen meer via de mail sturen. AZC FOLIANT is oriënterend in het aanschaffen van een beveiligde mail omgeving waarin verslagen gedeeld kunnen worden ter ondertekening of verzending naar klant en/of systeem.
  • Dossiers worden alleen met een ondertekende toestemmingsverklaring gedeeld aan evt betrokken instanties e.d. Wij beschikken over een AVG verklaring, ook deze is te vinden op de website en in het digitale dossier.